rybářský řád 2022

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK KOZLANY z.s.

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2022
Rybářský řád je v letošním roce platný pro rybníky:  ,,Obecní“ a  „Na Rváči“

Lovná sezóna bude probíhat od 2. dubna do 31. prosince 2022.

Lovná míra ryb:

 1. AMUR BÍLÝ 55 – 75cm (větší ryba jak 75cm je hájena po celý rok)
 2. KAPR OBECNÝ 45 – 65cm (větší ryba jak 65cm je hájena po celý rok)
 3. LÍN OBECNÝ 30cm
 4. TOLSTOLOBIK 60cm

Délka ryby se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve.

DRAVEC JE HÁJEN PO CELÝ ROK!!!

Denní doba lovu:

Během sezóny se loví 24 hodin denně.

Chování při lovu:

 1. Při lovu na položenou nebo plavanou musí mít lovící mezi sebou vzdálenost min. 3m, pokud se nedomluví jinak.
 2. Lovící je povinen mít při lovu: pevnou míru (metr), vyprošťovač háčku (pinzeta/pean), vidličky, podběrák a vezírek nebo sak na ryby. Doporučené vybavení : podložka pod ryby, dezinfekce k ošetření zranění ryby.
 3. Dále musí mít členskou průkazku a platnou povolenku, kde před započetím lovu zapíše den, ve kterém loví. Nezapsání docházky bude bráno jako lov bez povolenky a v příštím roce nebude vydaná nová povolenka k lovu ryb!!!
 4. Člen RKK s platnou povolenkou si v témže roce smí ponechat: 5ks kapra, 1ks amura a 1ks tolstolobika. Plevelná ryba bez omezení.
 5. V jednom dnu si lovící smí ponechat pouze 1ks kapra nebo amura nebo tolstolobika. Po zasakování je lovící povinen rybu ihned zapsat do povolenky!!! Nezapsání ponechané ryby bude bráno jako lov bez povolenky!!! Po ponechání si ryby může lovící pokračovat v lovu všech ryb.
 6. Po odlovení ušlechtilé ryby (kapr/amur/tolstolobik) se již dál tyto lovit nesmí!!!
 7. Po odlovení ušlechtilé se plevelná ryba smí lovit pouze do čeřenu.
 8. Při lovu nástražních/plevelných ryb do čeřenu smí být pruty nahozeny a čeřen nesmí být od rybáře vzdálen více jak 5m.
 9. Zakazuje se lov ryb do vrše nebo vězence.

Rybolov mládeže:

Mládež do 15ti let loví pouze na 1 prut. Mládež od 15ti let může lovit na dva pruty.

Příloha k rybářskému řádu:

 1. Vydaná povolenka musí být, po skončení platnosti, do 15ti dnů vrácena hospodáři.
 2. Každý člen RKK je povinen uhradit částku za členství v tomto kroužku (500,- Kč dospělý a 200,- Kč dítě) ve stanoveném termínu – zpravidla na Členské schůzi nebo ve stanoveném náhradním termínu. Pokud člen RKK neuhradí členství ani po individuální domluvě z vážných důvodů, přestává být dnem následujícím po stanovených termínech členem RKK.
 3. Ztráta členské průkazky nebo povolenky resp. vystavení nových dokladů, před skončením jejich platnosti, je zpoplatněno částkou 100,- Kč/ks.    
 4. Na rybnících obhospodařovaných RKK platí právo kontroly“ pro členy RKK, tj. každý člen je povinen předložit povolenku a vše co je předepsáno k lovu ryb kontrolnímu orgánu.
 5. Členové kontrolního orgánu: Michal MASAŘÍK, Karel KREMLIČKA, Jiří LOZRT, Roman MASAŘÍK, Roman MLČOCH. Kontrolu smí provádět také starosta obce Kozlany, případně osoba jím pověřená – s vědomím výboru RKK.
 6. V případě zjištění porušení rybářského řádu či zákona (pytláctví, poškození a ohrožení životního prostředí, apod.) platí pro KAŽDÉHO člena RKK oznamovací povinnost členovi výboru RKK, starostovi obce Kozlany nebo odpovědnému orgánu (PČR/ČIŽP).
 7. Každý člen RKK je povinen odpracovat brigádnické hodiny ve stanoveném počtu:
  • mládež do 15 let je od brigádnické povinnosti osvobozena;
  • mládež 15 – 18 let 10 hodin;
  • dospělí 15 hodin;
  • ženy jsou od brigádnické povinnosti osvobozeny;
  • členové kroužku po dosažení věku 65 let a invalidní důchodci mají brigádnickou povinnost ponechanou na jejich dobrovolnosti.
 8. Brigády jsou organizovány výborem RKK. V případě potřeby je člen povinen účastnit se brigád nad rámec stanoveného počtu hodin. O této potřebě bude rozhodnuto výborem RKK. Brigádu lze splnit individuálně po domluvě s hospodářem kroužku. Nesplnění brigádnické povinnosti znamená nevydání povolenky k lovu ryb na následující rok.
 9. Zakazuje se vjezd a parkování automobilů na cestách kolem rybníka.

Každý kdo nebude dodržovat ustanovení rybářského řádu a stanovy RKK se vystavuje tomu, že mu bude odebrána povolenka k lovu nebo může být vyloučen z RKK!!!

Zvláštní ustanovení:

Z rozhodnutí výboru RKK bude vystavena zvláštní povolenka na odchyt ryby pro zajištění provozních potřeb RKK. Tímto odlovem pověří hospodář kteréhokoliv člena RKK.

Z rozhodnutí výboru RKK bude vystavena zvláštní povolenka k zajištění provozních potřeb obce Kozlany – majitele vodních ploch svěřených do užívání RKK, k rukám starosty obce.