rybářský řád 2020

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK KOZLANY z.s.

RYBÁŘSKÝ ŘÁD 2020
Rybářský řád je v letošním roce platný od 16.05.2020 pro rybník „Na Rváči“

Lov ryb bude probíhat od 16. května 2020 do 31. prosince 2020.

Lovná míra ryb:

 1. AMUR BÍLÝ 55 – 75cm (větší ryba jak 75cm je hájena po celý rok)

 2. KAPR OBECNÝ 45 – 70cm (větší ryba jak 70cm je hájena po celý rok)

 3. LÍN OBECNÝ 30cm

 4. TOLSTOLOBIK 60cm

Tato délka se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve.

DRAVEC JE HÁJEN PO CELÝ ROK!!!

Denní doba lovu:

Pro letošní rok 2020 je udělená výjimka a je povolen celoroční lov 24 hodin denně!

Chování při lovu:

 1. Při lovu na položenou nebo plavanou musí mít lovící mezi sebou vzdálenost min. 3m, pokud se nedomluví jinak.

 2. Rybář je povinen mít při lovu toto: pevnou míru (metr), vyprošťovač háčku (pinzeta/pean), vidličky, podběrák a kruhový vezírek nebo sak na ryby.

 3. Dále musí mít členskou průkazku a platnou povolenku, kde před započetím lovu zapíše den, ve kterém loví. Nezapsání docházky bude bráno jako lov bez povolenky a v příštím roce nebude vydaná nová povolenka k lovu ryb!!!

 4. Po dobu platnosti povolenky si smí v témže roce lovící ponechat: 5ks kapra, 1ks amura a 1ks tolstolobika. V jednom dnu lze ulovit pouze 1ks kapra nebo amura nebo tolstolobika, po jehož ponechání je lovící povinen tuto rybu ihned zapsat a v tomto dnu ukončit lov kaprovitých i plevelných ryb.

 5. Po odlovení 5ks kapra se již dál nesmí lovit kaprovité ryby (amur/tolstolobik). Po odlovení ušlechtilé ryby nesmí být loveny – na položenou/plavanou ani ryby plevelné. Plevelné ryby se smí lovit pouze do čeřenu.

 6. Zakazuje se lov ryb do vrše a vězence.

Rybolov mládeže:

Mládež ve věku 6 – 15 let loví pouze na 1 prut. Mládež ve věku 15 – 18 let může lovit na dva pruty.

Příloha k rybářskému řádu:

 1. Vydaná povolenka musí být, po skončení platnosti, do 15ti dnů vrácena hospodáři, jinak nebude v příštím roce vydána nová. Každý člen rybářského kroužku je povinen uhradit částku za členství v tomto kroužku ve stanoveném termínu – zpravidla na Členské schůzi. Pokud takto neučiní, přestává být od tohoto okamžiku členem kroužku.

 2. Lovící nesmí řezat vidličky ze stromů a musí mít na svém stanovišti pořádek.

 3. Lovící je před započetím lovu povinen své stanoviště případně uklidit, i když toto místo znečistil někdo jiný.

 4. Každý, kdo nebude dodržovat ustanovení rybářského řádu, vystavuje se tomu, že mu bude odebrána povolenka k lovu nebo může být vyloučen z tohoto kroužku.

 5. Na rybníku „Na Rváči“ platí právo kontroly pro členy kroužku, tzn. že KAŽDÝ člen kroužku je povinen předložit povolenku a vše co je předepsáno k lovu ryb kontrolnímu orgánu.

 6. Členové kontrolního orgánu: Michal MASAŘÍK, Karel KREMLIČKA, Jiří LOZRT, Ladislav LOZRT, Roman MLČOCH.

Tuto kontrolu smí provádět taktéž starosta obce, případně osoba pověřená starostou obce s vědomím výboru rybářského kroužku.

 1. Každý člen kroužku je povinen odpracovat brigádnické hodiny:

  • mládež do 15 let je od brigádnické povinnosti osvobozena;

  • mládež 15 – 18 let 10 hodin;

  • dospělí 15 hodin;

  • ženy jsou od brigádnické povinnosti osvobozeny;

  • členové kroužku po dosažení věku 65 let a invalidní důchodci mají brigádnickou povinnost ponechanou na jejich dobrovolnosti.

 2. Brigády jsou organizovány výborem kroužku. Nesplnění brigádnických povinností znamená pro člena kroužku nevydání povolenky na následující rok. V případě potřeby je člen povinen účastnit se brigád nad rámec stanoveného počtu hodin. O této potřebě bude rozhodnuto výborem kroužku. Brigádu lze splnit individuálně po domluvě s hospodářem kroužku.

 3. Při lovu nástražních rybek na čeřeň smí být pruty nahozeny, čeřeň nesmí být od rybáře vzdálen více jak 5m.

 4. Zakazuje se vjezd a parkování automobilů na cestách kolem rybníka.

Zvláštní ustanovení:

Z rozhodnutí výboru bude vystavena hospodářem zvláštní povolenka na odchyt 5 – 10ks kapra pro zajištění provozních potřeb rybářského kroužku. Tímto odlovem pověří hospodář podle svého uvážení kteréhokoliv člena kroužku.