rybářský řád 2019

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK KOZLANY

RYBÁŘSKÝ ŘÁD
PLATNÝ OD 1.4.2019

Lovná míra ryb:

 • Amur bílý 55 –75 cm (větší ryba jak 75 cm je hájena po celý rok)
 • Kapr obecný 45 –70 cm (větší ryba jak 70 cm je hájena po celý rok)
 • Lín obecný 30 cm
 • Sumec velký 90 cm
 • Štika obecná 60 cm
 • Candát obecný 55 cm
 • Tolstolobik 60 cm

Tato délka se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve. Lov ryb bude zahájen vždy od 1. dubna do konce prosince.

Denní doba lovu v měsících:

Duben 5.00 – 21.00 hodin
Květen 3.00 – 24.00 hodin
Červen 3.00 – 24.00 hodin
Červenec 3.00 – 24.00 hodin
Srpen 3.00 – 24.00 hodin
Září 5.00 – 23.00 hodin
Říjen 5.00 – 22.00 hodin
Listopad 7.00 – 17.00 hodin
Prosinec 7.00 – 17.00 hodin

V měsících květen, červen, červenec, srpen ve dnech pátek a sobota je povoleno lovit nepřetržitě, tzn. přes celou noc.

Chování při lovu:

 1. Při lovu na položenou nebo plavanou musí mít lovící mezi sebou vzdálenost min. 3m pokud se nedomluví jinak.

 2. Rybář je povinen mít při lovu toto: pevnou míru (metr), vyprošťovač háčku (pinzeta), vidličky, podběrák a kruhový vezírek.

 3. Dále musí mít členskou průkazku a platnou povolenku, záznam o docházce k vodě, kde před započetím lovu zapíše den a revír, na kterém loví. Při lovu dravců se toto datum zakroužkuje. Nezapsání docházky bude bráno jako lov bez povolenky a v příštím roce nebude vydaná nová povolenka k lovu ryb.

 4. Po dobu platnosti povolenky si smí v témže roce lovící ponechat: 5 ks kapra, 1 ks amura, 1 ks tolstolobika, 1 ks štiky, 1 kus candáta a 1 ks sumec. V jednom dnu lze ulovit pouze 1 ks kapra nebo amura nebo tolstolobika, dále lze lovit pouze dravce. ( V docházce lovící označí zakroužkováním lov dravců). Po odlovení 5 ks kapra již dál nesmí lovit kaprovité ryby, tzn. ani amura nebo tolstolobika. Po odlovení ušlechtilé ryby nesmí být loveny ani ryby plevelné (karas…). Po ulovení ušlechtilé ryby a jejím ponecháním je povinen lovící tuto rybu zapsat ihned a tomto dnu ukončit lov kaprovitých ryb (i ryb plevelných). V lovu dravých ryb může lovící v témže dni pokračovat. Plevelné ryby smí lovit lovící pouze do čeřenu.

 5. Při lovu přívlačí je povoleno lovit jen jedním prutem, který lovící drží v ruce. Další pruty nesmí být nahozeny.

 6. S účinností od 15. 6. se povoluje lov dravců (sumec, štika, candát) a to od každého druhu pouze 1 ks. Tito dravci smí být loveni na živou i mrtvou rybku.

 7. Lov přívlačí se povoluje taktéž od 15.6. Lovící na přívlač musí dodržet vzdálenost od sousedního rybáře 20 m, pokud se nedohodnou jinak. Svoji činností nesmí omezovat nebo ohrožovat ostatní lovící rybáře.

 8. Zakazuje se lov ryb do vrše a vězence.

Rybolov mládeže:

Mládež od 6 do 15 ti let:

 • nesmí lovit na živou rybku a přívlač
 • loví pouze na 1 prut

Mládež od 15 do 18 ti let:

 • může lovit na 2 pruty
 • může lovit jak na živou, tak i na mrtvou rybku a přívlač

Příloha k rybářskému řádu:

 1. Vydaná povolenka po skončení platnosti musí být do 15ti dnů vrácena hospodáři, jinak mu nebude v příštím roce vydána nová. Každý člen rybářského kroužku je povinen do konce měsíce dubna příštího roku uhradit částku za členství v tomto kroužku. Pokud takto neučiní, přestává být od tohoto okamžiku členem kroužku. Kdo neodpracuje plný počet brigádnických hodin v příslušném roce, nebude mu z rozhodnutí valné hromady v roce 2010 vydána povolenka k lovu ryb na rok příští.

 2. Lovící nesmí řezat vidličky ze stromů, dále musí mít na svém stanovišti pořádek, i když toto místo znečistil někdo jiný. Je povinen ho před započetím lovu uklidit, jinak mu bude kontrolním orgánem odebrána povolenka.

 3. Každý, kdo nebude dodržovat tento rybářský řád, vystavuje se tomu, že mu bude odebrána povolenka k lovu nebo může být vyloučen z tohoto kroužku.

 4. Na tomto rybníku platí právo kontroly pro členy kroužku, tzn. že každý člen kroužku je povinen předložit povolenku k lovu a vše co je předepsáno k lovu ryb kontrolnímu orgánu. Členové kontrolního orgánu: Masařík Michal, Kremlička Karel, Lozrt Jiří, Mikulášek Pavel, Lozrt Ladislav, Mlčoch Roman.

Tuto kontrolu smí provádět taktéž starosta obce, případně osoba pověřená starostou obce s vědomím výboru rybářského kroužku.

 1. Každý člen kroužku je povinen odpracovat brigádnické hodiny:

  • Mládež 15 až 18 let – 10 hodin

  • Dospělí – 15 hodin

  • Ženy jsou od brigád osvobozeny

Brigády jsou organizovány výborem kroužku. Nesplnění brigádnických povinností znamená pro člena kroužku nevydání povolenky na následující rok. V případě potřeby je člen povinen účastnit se brigád nad rámec stanovených 15 hodin. O této potřebě bude rozhodnuto výborem kroužku. Brigádu lze splnit individuálně po domluvě s hospodářem kroužku. Členové po dosažení 65 roků a invalidní důchodci mají brigádnickou povinnost ponechanou na jejich dobrovolnosti.

 1. Při lovu nástražních rybek na čeřeň smí být pruty nahozeny, čeřeň nesmí být od rybáře vzdálen více jak 5m.

 2. Zakazuje se vjezd a parkování automobilů na cestách kolem rybníka.

 3. Zakazuje se vrácení ulovené plevelné ryby zpět do rybníka.

Zvláštní ustanovení: Z rozhodnutí výboru bude vystavena hospodářem zvláštní povolenka na odchyt 5 – 10 ks kapra pro zajištění provozních potřeb rybářského kroužku. Tímto odlovem pověří hospodář podle svého uvážení kteréhokoliv člena kroužku.